Back to List


Parthenon Frieze:
Detail of Spondophoroi

Next >


modified Mar. 20, 2005
s_davies@mail.utexas.edu