DARS Statewide Needs Assessment

DARS Statewide Needs Assessment

Researchers at the University of Texas at Austin have partnered with the Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) to conduct an assessment of the service needs for Texans with disabilities.  The Rehabilitation Act of 1973 as amended calls for periodic comprehensive statewide needs assessments that will result in recommendations to the goals, priorities, and strategies of the state plan that DARS is required to produce annually.

If you are a member of the disability community, we invite you to take a 10 minute survey.  The survey is specifically designed for caregivers, advocates, professionals and consumers.

The survey will ask you for your opinions on the unmet needs of individuals with disabilities, groups that might be under-represented in DARS services and what you feel are the most important services.  The survey is anonymous and confidential.  No names or contact information is collected. We ask only for your zip code to identify what part of the state you are from.

Click here to take the Needs Assessment Survey

We have noted survey accessibility issues for JAWS users.  While we are working with our survey vendor to resolve these issues, we are available to complete phone interviews with anyone unable to access our survey.  To schedule a phone interview, you can reach us in one of two ways:

1)      Call our toll free number 1-888-740-0242.  Our call center is generally staffed from 8-7pm.  If no one is available to take your call immediately, please leave a message with a good time to call you back.

2)      Email Monica Faulkner at mfaulkner@austin.utexas.edu to schedule a time for a phone interview.

If you have any questions about the study, contact Dr. Monica Faulkner. Dr. Faulkner can be reached at (512) 471-7191, or mfaulkner@austin.utexas.edu. This study has been reviewed by The University of Texas at Austin’s Institutional Review Board and the study number is 2014-2-0078.

If you would like more information on DARS, please visit their website.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Investigadores de la Universidad de Tejas en Austin,  junto con el Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación (DARS) han creado una evaluación de los servicios necesitados por Tejanos con discapacidades. Debido al Acto de la Rehabilitación del 1973, se llevan acabo evaluaciones comprensivas que resultan en recomendaciones para las metas, prioridades y estrategias estatales, cuales DARS redacta anualmente.

Si usted es un miembro de la comunidad con discapacidades, un cuidador, o profesional, le invitamos a tomar una encuesta de diez minutos. La encuesta fue diseñada específicamente para cuidadores, defensores, profesionales y consumidores.

La encuesta le preguntara sus opiniones sobre servicios necesitados para individuales con discapacidades, grupos que son aislados de los servicios de DARS y sobre los servicios que usted considera más importantes. La encuesta es anónima, y confidencial. No coleccionaremos nombres, o información personal. Solo le pedimos su código postal para identificar cual parte del estado está representando.

Haga clic aquí para tomar la encuesta

Hemos tomado nota de los problemas de accesibilidad de la encuesta para los usuarios de JAWS. Mientras trabajamos con nuestro proveedor de la encuesta, tenemos la opción de ofrecerles la encuesta por teléfono. Para programar una entrevista telefónica, nos puede contactar de las siguientes maneras.

1)      Llámenos a nuestro número gratuito al 1-888-740-0242. Nuestro centro de llamadas regularmente esta en operación durante las 8am a 7pm. Si no hay alguien disponible, por favor deje  un mensaje en la contestadora con su número y la mejor hora para regresarle la llamada.

2)      Mande un correo electrónico a mfaulkner@austin.utexas.edu a Mónica Faulkner con su información para programar una entrevista.

Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, contacte a la Dra. Mónica Faulkner. La Dra. Faulkner puede ser localizada al número (512) 471-7197, o por correo, mfaulkner@austin.utexas.edu.  Esta investigación ha sido aprobada por la oficina de apoyo para la investigación  y el número del estudio es 2014-02-0078.

Para más información sobre DARS, por favor visite su página.

____________________________________________________________________________________________________________________

Bài Đánh giá Nhu cầu của DARS

Nhân viên nghiên cứu thuộc Đại Học University of Texas at Austin hiện hợp tác với Ủy Ban Công tác Hỗ trợ và Phục hồi chức năng (DARS) để thực hiện bài đánh giá về các công tác hỗ trợ cần thiết cho những công dân khuyết tật ở Texas. Đạo luật về Công tác Phục hồi chức năng năm 1973 yêu cầu việc tiến hành đánh giá định kì và toàn diện trên khắp các tiểu bang nhằm đề ra mục tiêu, các ưu tiên hàng đầu, và chiến lược cho tiểu bang mà DARS được chỉ định để hoàn thành hàng năm.

Nếu quý vị là một cá nhân trong cộng đồng người khuyết tật, là nhân viên chăm sóc hoặc chuyên viên trong lĩnh vực, chúng tôi kính mời quý vị tiến hành một bài khảo sát dài 10 phút. Bài khảo sát được thiệt kế dành riêng cho các nhân viên chăm sóc, nhà hoạt động, chuyên viên và người được hưởng các dịch vụ chăm sóc.

Bài nghiên cứu sẽ khảo sát ý kiến của quý vị về những nhu cầu chưa được đáp ứng của người khuyết tật, những nhóm đối tượng chưa được tiếp tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ của DARS và dịch vụ mà quý vị cho là quan trọng nhất. Bài nghiên cứu được bảo mật và không có yêu cầu về danh tính. Không có bất kì một tên hoặc thông tin liên lạc nào được thu thập. Chúng tôi sẽ chỉ hỏi về mã khu vực (zip code) của quý vị để xác nhận khu vực nào của tiểu bang mà quý vị đang sinh sống.

Nhấp vào đây để tiến hành Bài Đánh giá Nhu cầu

Chúng tôi vừa nhận ra những vấn đề trong việc tiếp cận bài nghiên cứu mà người dùng JAWS gặp phải. Trong lúc làm việc với nhà cung cấp nghiên cứu để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẵn sàng thực hiện phỏng vấn qua điện thoại cho bất kì cá nhân nào không thể tiếp cận với bài nghiên cứu. Để sắp xếp tiến hành nghiên cứu qua điện thoại, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng một trong hai cách sau:

1)      Gọi tới số điện thoại miễn phí 1-888-740-0242. Trung tâm gọi điện của chúng tôi mở cửa từ 8am-7pm. Nếu không có nhân viên nào tiếp nhận cuộc gọi của quý vị trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn thư thoại, trong đó bao gồm thời gian thuận tiện nhất cho quý vị để chúng tôi có thể liên lạc lại sau.

2)      Gửi Email tới Tiến sỹ Monica Faulkner theo địa chỉ mfaulkner@austin.utexas.edu để sắp xếp thời gian cho cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Nếu quý vị có bất kì câu hỏi liên quan đến nghiên cứu của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc Tiến sỹ Monica Faulkner theo số điện thoại (512) 471- 7191, hoặc email: mfaulkner@austin.utexas.edu. Nghiên cứu này được xử lí bởi Văn phòng Hỗ trợ Nghiên cứu, mã số nghiên cứu: 2014-02-0078.

Nếu quý vị muốn tham khảo thêm thông tin về DARS, vui lòng tham khảo website.